Elevråd

Det er væsentligt for os at forberede eleverne på at leve i et samfund med demokrati og folkestyre. En af vejene hertil er et velfungerende elevråd!

Elevrådet består af repræsentanter fra 6. til 9.klasse. Hver klasse vælger et medlem til rådet. Desuden er der tilknyttet en lærerrådsrepræsentant.

Elevrådets formål er at arbejde for forståelse og god trivsel på skolen samt et godt samarbejde mellem eleverne indbyrdes og mellem lærere og elever.

Elevrådsmedlemmer

Navn Klasse Funktion
Vitus Emil Schlüter 5A Medlem
Vilde Melin Kristiansen 5B Medlem
Levi Debel Holm 6A Medlem
Victoria Lyster Bech 6B Medlem
Adam Bymose Bredtoft 7A Medlem
Filip Lumholdt Pedersen 7B Næstformand
Viktoria Skyggelund Bjernemose 8A Medlem
Vilfred Debel Holm 8B Formand
Nicholai Holm Mogensen 9A Referent
Daniel Lund Nielsen 9B Referent

Lærerrådsrepræsentant: Hanne Nymann-Eriksen

Vedtægter

1. Formål

 1. Elevrådets formål er at arbejde for forståelse og god trivsel på skolen samt et godt samarbejde mellem eleverne indbyrdes og mellem lærere og elever.
 2. Elevrådet kan ikke behandle spørgsmål vedrørende enkeltpersoner og har ikke egentlig beslutningskompetence. Elevrådet kan henstille, rådspørge og stille forslag til lærerrådet og bestyrelsen.

2. Organisering

 1. Elevrådet består af en repræsentant fra hver af klasserne fra 6. til 9. klasse.
 2. Repræsentanten vælges ved simpelt flertal på demokratisk vis ved hemmelig afstemning i klasserne. Dette sker under ledelse af klasselæreren.
 3. Valget foregår inden udgangen af august.
 4. Genvalg er muligt.
 5. Elevrådet samles efter behov, dog mindst én gang om måneden. Møderne kan falde uden for den enkelte elevs skoletid.
 6. Elevrådet konstituerer sig ved første møde i september ved valg af formand, næstformand og referent.
 7. Ved fraflytning/langvarig sygdom vælges en ny repræsentant.
 8. Der laves et skriftligt beslutningsreferat ved alle elevrådsmøderne. Referatet publiceres senest 3 dage efter mødet og uddeles til medlemmerne. Herefter vil repræsentanten aflægge referat fra mødet for klassen efter aftale med klasselæreren.
 9. Elevrådsmødet indkaldes senest 2 dage før af formanden ved udsendelse af dagsorden.
 10. Lærerrådet vælger hvert år en repræsentant til elevrådet. Denne har ret til at deltage i elevrådsmøderne og skal orientere lærerrådet om elevrådets arbejde.

 

Vedtaget af lærerrådet d. 23. februar 2000


© Johannesskolen. All rights reserved.