Trivsel

Trivselsstrategi

På skolen arbejder vi med elevernes trivsel på forskellige måder. Meget arbejde foregår efterhånden som der er behov, andet er beskrevet i handleplaner.

Det gælder den sociale læreplan, der beskriver arbejdet med elevernes sociale udvikling og trivsel i de tre afdelinger.

Desuden har vi en handleplan for bekæmpelse af mobning og en handleplan for børn i skilsmisse med overskriften delebørn – hele børn

Handleplan for bekæmpelse af mobning  Delebørn-hele børn

Social læreplan

Arbejdet med den sociale læreplan tager naturligt sit udgangspunkt i, at Johannesskolen er en holdningsskole, som bygger på de kristne værdier, som de formuleres i skolens vedtægter, og det ligger i forlængelse af Visions og strategiplan 2020-25. Her udtrykkes det i afsnittet “Det gode skoleliv”:

Alle børn og unge på Johannesskolen skal opleve tryghed og nærhed i deres skoleliv. De skal styrkes i erkendelsen af, at forskellighed har værdi. De skal have hjælp til at udvikle deres evner til at tage ansvar for sig selv og hinanden, så de kan vise empati, omsorg, hjælpsomhed og rummelighed både foran og bag en skærm. De skal se sig selv som en del af fællesskabet.

Indskolingen

Disse mål er revideret på indskolingslærermøde og fordrer tæt samarbejde mellem elever, forældre, lærere og pædagoger. Det tætte samarbejde vil give både elever, forældre, lærere og pædagoger en oplevelse af, at indskolingen fungerer som en helhed. Det vil signalere et fælles værdigrundlag, fælles normer for omgangsformer samt styrke sammenholdet.

Status

Indskolingen består af 8 klasser fordelt på 0.-3. klasse med tilhørende SFO. 3. klasse har deres egen SFO-afdeling, som ligger fysisk adskilt fra den øvrige SFO. Der er ca. 175 børn i indskolingen, hvoraf de fleste også går i SFO. Der er meget leg og interaktion på tværs af årgangene. I hver klasse er der et klasseteam bestående af klassens lærere, og i 0. – 2. klasse er der desuden en kontaktpædagog fra SFO med.

Mål

 1. At skabe velfungerende klasser, hvor det gode kammeratskab danner basis for et godt og trygt læringsmiljø.
 2. At skabe et miljø, hvor alle børn trives og udvikler sig.
 3. At lære børnene at acceptere og respektere hinandens forskelligheder.
 4. At styrke børnenes glæde ved og mod til at kaste sig ud i nye udfordringer.
 5. At give børnene lov til at være børn så længe som muligt, så de bevarer deres umiddelbarhed, naivitet og uskyld i forhold til den voksne verden.
 6. At børnene udvikler selvstændighed, så de tager medansvar for fællesskabets trivsel.
 7. At det enkelte barn styrkes i sit selvværd.
 8. At børnene bliver i stand til at håndtere konflikter.
 9. At have en god omgangstone mellem alle, hvor man taler pænt til hinanden.
 10. At børnene passer på skolens og hinandens ting.
 11. At børnene tager medansvar for et godt læringsmiljø, hvor der er plads til koncentration.

Tiltag

 • Elevsamtaler fra og med 1. klasse, hvor der er mulighed for at have en konkret og tæt dialog med det enkelte barn om barnets trivsel og læring.
 • At tilskynde til alderssvarende leg (jf. punkt E i målene).
 • At inddrage forældrene i vores mål om at bevare børnenes umiddelbarhed og uskyld, fx ved forældremøder.
 • At have jævnligt fokus på den gode stemning og det gode sprog.
 • Social træning for alle klasser, bl.a. med udgangspunkt i en genkendelig, fælles ramme.
 • At have tydelige voksne, der vejleder i og italesætter, at der er forskel på rigtig og forkert opførsel.
 • At de voksne omkring børnene er forbilleder for børnene.
 • Legepatruljer: at de store passer på de små og engagerer sig i dem. Legepatruljen er baseret på frivillig deltagelse for de store elever. De store elever ’uddannes’ til opgaven og indgår i et netværk med lærere og pædagoger (kontaktpersoner) for at skabe et fælles grundlag for at tage sig godt af de små elever.
 • Der laves legeaftaler efter behov i den enkelte klasse, så alle ved, hvad de skal lave i frikvartererne.
 • Klasseregler

Tegn

 • At barnet har lyst til at komme i skole og SFO og er glad for at være i skole og SFO.
 • At barnet omtaler sin skolegang i positive vendinger over for andre.
 • At barnet er tillidsfuldt over for de voksne og over for de andre børn.
 • At barnet bevæger sig fysisk og har lyst til at bruge sin krop.
 • At der er god aktivitet i frikvartererne.
 • At barnet udviser motivation, engagement og lyst til skolearbejdet.
 • At barnet leger alderssvarende lege (jf. punkt E i målene).
 • At barnet har flere forskellige relationer og er i stand til at skifte mellem dem.
 • At barnet siger til og fra i relationer på egne og andres vegne.
 • At der er en god stemning i klassen.
 • At den daglige omgangstone er god.
 • At der er pænt på skolen, og at ting kan være udstillet og ligge fremme uden at blive ødelagt.
 • At barnet gerne hører på det, de andre siger.
 • At barnet respekterer en fællesbeslutning.
 • At der er plads til at sige noget forkert i timen, uden at der bliver grinet af en.

Evaluering

 • Elevsamtaler fra og med 1. klasse, hvor der er mulighed for at have en konkret og tæt dialog med det enkelte barn om barnets trivsel og læring.
 • Elevevalueringer fra og med 1. klasse, hvor barnet selv får mulighed for at vurdere egen trivsel og læring, bl.a. ud fra et standardiseret samtaleark.
 • Observationer af børnenes leg og sprog.
 • Samtaler og diskussioner i klassen.
 • Gennemgang af de enkelte klasser og elever på teammøder.

/Revideret på ILM 16-03-2021

 

Mellemtrinnet

Status

6 klasser fordelt på 4. – 6. klasse. Klasserne kender hinanden godt. I frikvartererne er der aktiviteter på tværs af klasserne. I hver klasse er der et klasseteam bestående af nogle af klassens lærere.

Mål

 1. At bevare og fortsat skabe velfungerende klasser, hvor det gode kammeratskab og respekt danner basis for et godt og trygt læringsmiljø.
 2. At skabe rammerne for et socialt miljø, hvor alle børn har mulighed for at trives og udvikler sig.
 3. At lære børnene at acceptere og respektere hinandens forskelligheder. Det være sig børnenes faglige formåen og holdninger.
 4. At have forståelse for hinandens forskellige udgangspunkt med hensyn til livsvilkår og muligheder.
 5. At styrke børnenes positive forventninger, så de oplever en glæde og motivation ved nye udfordringer.
 6. At hjælpe barnet til en rolig udvikling fra barn til teenager, hvor de får lov til at øve sig i at blive ansvarsfulde og selvstændige.
 7. At det enkelte barn udvikler selvværd og selvtillid.
 8. At børnene kan håndtere og løse konflikter.
 9. At der er en god omgangstone.
 10. At børnene, i det de tager medejerskab, passer på og tager ansvar for hinandens og skolens ting.

Tiltag

 • Elevsamtaler med fokus på elevens trivsel, arbejdsindsats og læring.
 • Klassesamtaler, hvor der er en åben dialog og diverse emner, som venskab, mobning, legene i frikvartererne kan tages op.
 • Klassens time med fokus på trivsel og social træning igennem samtale, øvelser og undervisning i konflikthåndtering.
 • At være tydelige, synlige voksne, der udøver klar klasseledelse.
 • Inddrage forældrene i det sociale omkring klassen. Bl.a. ved forældremøder og skole/hjem-samtaler.
 • Klassen laver regler for opførsel i klassen og samvær i frikvarterer.
 • Anerkende de forskellige elevers styrker, så alle føler sig værdsat.
 • Tydelighed omkring sprog og omgangstone.
 • Venskabsklasser

Tegn

 • Eleven har lyst til skolen og skolearbejdet og er glad for at være der.
 • Eleven omtaler skolen positivt overfor andre.
 • Eleven har en positiv og imødekommende tilgang til lærere og kammerater.
 • Eleven bevæger sig fysisk gennem gode aktiviteter i frikvarterer.
 • Børnene er tillidsfulde over for de voksne og over for de andre børn.
 • Den daglige omgangstone er god og der er en positiv stemning i klassen og i frikvartererne.
 • Børnene er gode til at lytte til hinanden, kan sige fra både på egne og andres vegne, og de respekterer en fælles beslutning.
 • Eleven respekterer de fysiske rammer på skolen og er med til at passe på den og de udstillede genstande.

Evaluering

 • Elevsamtaler
 • Elevvurderinger gennem samtaleark omkring trivsel og læring
 • Observationer af elevernes leg, sprog og adfærd
 • Samtaler og diskussioner i klassens time
 • Gennemgang af klasser ved afdelingsrådsmøder og gennemgang af de enkelte elever ved teammøder
 • Samtaler med forældre

/Revideret på MLM 2014

Udskolingen

Status

Der er seks klasser fordelt på 7. – 9. klasse i to spor med ca. 24 elever i hver klasse. 9. klasserne er fysisk adskilt i halområdet fra de andre årgange i hovedbygningen. Klasserne har mulighed for brug af boldbaner og hallen til boldspil. I hver klasse er der et klasseteam bestående af nogle af klassens lærere.

Mål

 1. At eleverne tilegner sig en demokratisk, almen og digital dannelse.
 2. At opdrage eleverne til gode samfundsborgere.
 3. At udvikle velfungerende klasser, hvor det gode kammeratskab og respekt danner basis for et godt og trygt læringsmiljø.
 4. At eleverne tager medansvar for et inkluderende fællesskab.
 5. At skabe rammerne for et socialt miljø, hvor alle eleverne har mulighed for at trives og udvikle sig.
 6. At lære eleverne at acceptere og respektere hinandens forskelligheder – både deres faglige formåen, holdninger og forskellige udgangspunkt med hensyn til livsvilkår og muligheder.
 7. At eleverne udvikler selvværd, robusthed over for modgang og bliver livsduelige.
 8. At eleverne har en god omgangstone.
 9. At eleverne passer på og tager ansvar for hinandens og skolens ting.
 10. At eleverne bliver bevidste om at være gode rollemodeller for de yngre elever.

Tiltag

 • Skabe pauser fra digitale medier i løbet af skoledagen.
 • Undervise i bevidst brug af sociale medier, herunder lovgivning på området.
 • Gennemføre aktiviteter uden for klasselokalet fx ekskursioner, lejrskoler, idrætsarrangementer og klassefester.
 • Inddrage elever i praktiske opgaver fx skolepatrulje og oprydning.
 • Afholde elevsamtaler med fokus på elevens trivsel, arbejdsindsats og læring.
 • Afholde klassesamtaler med fokus på klassens trivsel, herunder forebyggelse af mobning.
 • Gennemføre tilpassede trivselsforløb og -tilbud.
 • Skabe respekt for demokratiske processer bl.a. gennem deltagelse i elevrådsarbejde.
 • Udruste eleverne til at løse konflikter på egen hånd.
 • Italesætte betydningen af ældre elever som gode rollemodeller.

Tegn

 • At man hilser på hinanden.
 • At der er en god omgangstone i klassen.
 • At humor og selvironi er en del af klassemiljøet.
 • At det er velanset, at eleverne er fagligt og socialt motiverede.
 • At eleverne omtaler deres skolegang positivt.
 • At eleverne lytter aktivt og respekterer andres holdninger.
 • At eleverne kan sige fra både på egne og andres vegne samt respektere en fælles løsning.

Evaluering

 • Elevsamtaler
 • Skole-hjemsamtaler
 • Teammøder
 • Udskolingslærermøder
 • Observationer af elevernes adfærd og sprog

/Revideret på ULM 22.03.22


© Johannesskolen. All rights reserved.