Evaluering

Karaktergivning og vurdering af arbejdsindsats

For 5.-9. kl. sker der en vurdering af arbejdsindsatsen. I 7.-9. kl. bliver der givet karakterer. De bliver meddelt via Elev- og ForældreIntra. De præcise datoer fremgår hvert år af Intrakalenderen.

Vurdering af arbejdsindsats

  • 5. kl.: December og juni
  • 6. kl.: December og juni
  • 7. kl.: December og juni
  • 8. kl.: November og juni
  • 9. kl.: November

Vi benytter denne skala

A: Særdeles tilfredsstillende
B: Meget tilfredsstillende
C: Tilfredsstillende
D: Mindre tilfredsstillende
E: Ikke tilfredsstillende

Karaktergivning

  • 7. kl.: December og juni. I dansk gives karakter i mundtlig, retskrivning og skriftlig fremstilling. I sprogfagene gives en samlet karakter for skriftlig og mundtlig præstation. I idræt vurderes arbejdsindsatsen, men der gives ikke karakter.
    8. kl.: November og juni. Der er tillige skriftlige årsprøver i maj og mundtlige i juni
  • 9. kl.: November og april/juni. Der er tillige skriftlige terminsprøver i januar

Bedømmelsen sker efter 7 trinsskalaen

Der kan være undtagelser i ovennævnte, fx ved sygdom og lign. Det vil medføre tomme felter på karakterbladet.

Plan for evaluering af Johannesskolens samlede undervisning

Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering på Johannesskolen. Evalueringsplanen revideres hvert skoleår i forbindelse med planlægningen af det kommende år – dette foregår i maj/juni.

Skolens evaluering er bygget op efter denne model:

 

Fælles Mål

Skolen følger Fælles Mål fra Undervisningsministeriet i alle de prøveforberedende fag.

Årsplaner

Alle lærere laver årsplaner for deres fag og lægger dem på Personale- og ForældreIntra. Her kan man se hovedlinjerne for den planlagte undervisning. Årsplanerne laves med udgangspunkt i Fælles Mål.

Evaluering

Skolen fører op til FP9 efter 8 & 9. klasse i alle fag (Vi har dog som holdningsskole valgt ikke at føre til prøve i kristendom). Elevernes standpunkt undersøges og vurderes løbende gennem elevsamtaler, test, gennemsyn af skriftligt materiale m.m. På baggrund af disse løbende evalueringer, underrettes forældrene. Underretning sker primær gennem skole/hjem-samtalerne. I 5.-9. kl tillige i form af vurdering af arbejdsindsats og karaktergivning. De enkelte klasseteams drøfter løbende klassernes og elevernes såvel faglige som sociale forhold.

Resultat af evaluering af Johannesskolens samlede undervisning 2022

I november og december 2022 deltager forskellige lærere og klasser i test af en afløser for de nationale test (Nationale Overgangstest) for at kunne vurdere, om det er noget, vi vil sætte i stedet for vores tidligere brug af de nationale test på udvalgte årgange. Disse overvejelser har tillige givet anledning til at tage give testoversigten et nærmere eftersyn. I løbet af dette skoleår vil der derfor komme en ny testoversigt

Resultatet af den samlede evaluering er, at skolen fortsat ligger på et højt fagligt niveau. Eleverne lærer pensum i en tryg atmosfære. Vi oplevede foråret 2022 som en periode, der stadig var præget af Covid-19-situationen, men fra sommeren 2022 er vi tilbage i normal gænge.

I idrætsundervisningen har evalueringen vist det svært at nå hele stofområdet inkl. aflæggelse af prøven i 9. klasse, og vi har derfor fra og med skoleåret 2020/21 tilført ekstra timer i foråret på 9. klassetrin. Vi har ikke prøvet det nok endnu til at vurdere, om det har givet den ønskede effekt, så vi har det stadig som forsøg i 2022/2023.


© Johannesskolen. All rights reserved.